Noga 155

Średnica rury 80 mm.

Noga 155

Maksymalny rozmiar blatu 800 x 800 mm.

Hano